Câu hỏi:

11/08/2019 1,727

Cho các nhận định sau:

(a)   CH3NH2 là amin bậc 1.

(b)   Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím.

(c)   Để rửa sạch ống nghiệm co dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.

(d)   H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH là một đipeptit.

(e)   Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.

Số nhận định đúng là

Trả lời:

Đáp án A

Các nhận định đúng là: (a), (b), (c), (d), (e).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

ChoX1 dãy chuyển hóa: Glyxin +HClX1 +NaOH X2. Vậy X2 là:

Xem đáp án » 11/08/2019 10,293

Câu 2:

Số đồng phân amin có công thức tử là C4H11N là:

Xem đáp án » 11/08/2019 9,170

Câu 3:

Cho 0,1 mol amin X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,5 M (loãng ) thu được dung dịch chứa 9,4 gam muối. Số công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 11/08/2019 6,056

Câu 4:

Cho các chất sau: ClH3N- CH2-COOH; H2N- CH( CH3)- CO-NH-CH2-COOH;CH3-NH3NO3; (HOOC- CH2- NH3)2SO4; ClH3N- CH2-CONH-CH2-COOH; CH3-COO-C6H5. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa 2 muối là

Xem đáp án » 11/08/2019 3,925

Câu 5:

Peptit nào sau đây không tham gia phản ứng màu biure?

Xem đáp án » 11/08/2019 3,558

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được glyxin và analin. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

Xem đáp án » 11/08/2019 2,962

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »