Bài tập Amin, Amino axit, Protein có giải chi tiết (mức độ thông hiểu - P3)

  • 4765 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Số đồng phân amin có công thức tử là C4H11N là:

Xem đáp án

án B

Các đồng phân amin có CTPT C4H11N là

1. CH2NH2-CH2-CH2-CH3

2. CH3-CHNH2-CH2-CH3

3. CH2NH2-CH(CH3)-CH3

4. CH3-C(NH2)(CH3)-CH3

5. CH3-NH-CH2-CH2-CH3

6. CH3-CH2-NH-CH2-CH3

7. (CH3)2CH-NH-CH3

8. (CH3)2N-CH2-CH3


Câu 3:

Khi phân hủy hết pentapeptit X( Gly- Ala-Val-Ala-Gly) thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm chứa gốc glyxyl mà dung dịch của nó có phản ứng màu biure?

Xem đáp án

Đáp án A

Từ tripeptit trở lên mới có phản ứng màu biure=> điều kiện là thủy phân pentapeptit X không hoàn toàn thu được tripeptit hoặc tetrapeptit có chứa Glyxin

Gly- Ala- Val-Ala; Ala- Val- Ala- Gly

Gly- Ala- Val;  Val- Ala- Gly

=> có tất cả 4 sản phẩm


Câu 4:

Cho 0,1 mol amin X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,5 M (loãng ) thu được dung dịch chứa 9,4 gam muối. Số công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án

Đáp án A

nH2SO4 = 0,1.0,5 = 0,05 (mol)

BTKL: mamin = mmuối – mH2SO4 = 9,4 – 0,05.98 = 4,5 (g)

=> Mamin = 4,5 : 0,1 = 45 => CTPT: C2H7N

=> có 2 CTCT CH3CH2NH2 hoặc  CH3NHCH3


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C

A. đúng anilin: C6H5NH2 và analin: C3H7NO2 cùng có 7 nguyên tử H

B. đúng

C. Sai vì các amino axit đều dễ tan trong nước

D. đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận