Bài tập Amin, Amino axit, Protein có giải chi tiết (mức độ thông hiểu - P1)

  • 4363 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho dung dịch các chất sau : C6H5NH2 (X1) ; CH3NH2 (X2) ; NH2CH2COOH (X3) ; HOOCCH2CH2(NH2)COOH (X4) ; NH2(CH2)4CH(NH2)COOH (X5). Những dung dịch làm quì tím hóa xanh là :

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Có mấy hợp chất có công thức phân tử C3H9O2N có chung tính chất là vừa tác dụng với HCl và NaOH :

Xem đáp án

Đáp án A

C2H5COONH4 ; CH3COONH3CH3

HCOONH3C2H5 ; HCOONH2(CH3)2


Câu 3:

Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức chung của X có dạng:

Xem đáp án

Đáp án C

nHCl = 2nX => 2 nhóm NH2

nNaOH = nX => 1 nhóm COOH


Câu 4:

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và valin là

Xem đáp án

Đáp án B

A-A ; A-V ; V-A ; V-V


Câu 5:

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là

Xem đáp án

Đáp án A

Chú ý:

Chú ý rằng với gốc Rno càng cồng kềnh thì ảnh hưởng không gian của nó càng lớn làm cản trở quá trình H+ tiến lại gần nguyên tử N nên (Rno)2NH < (Rno)3N sẽ không còn đúng nữa.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận