Câu hỏi:

09/06/2020 9,458

Choose the best option to complete the sentences.

The company is going to close ............... one of its stores due to reduced sales.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Phrasal verb: close down = đóng cửa

Dịch: Công ty sẽ đóng cửa một trong những cửa hàng của mình do doanh số giảm.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best option to complete the sentences.

I just wondered why she turned .................... his offer of help.

Xem đáp án » 09/06/2020 10,419

Câu 2:

Choose the best option to complete the sentences.

He is going to set .................... a travel company next year.

Xem đáp án » 09/06/2020 8,560

Câu 3:

Choose the best option to complete the sentences.

He was thinking of passing .................... the workshop to his eldest son.

Xem đáp án » 09/06/2020 7,067

Câu 4:

Choose the best option to complete the sentences.

You had to face up .................... the fact that she would never come back.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,871

Câu 5:

Choose the best option to complete the sentences

.................... their interest in comets, they decided to study astronomy.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,951

Câu 6:

Choose the best option to complete the sentences.

We all felt tired .................... the hot weather.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,796

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK