Câu hỏi:

09/06/2020 7,850

Choose the best option to complete the sentences.

He is going to set .................... a travel company next year.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Phrasal verb: set up = thành lập, tạo lập

Dịch: Anh ấy sẽ thành lập một công ty du lịch vào năm tới

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best option to complete the sentences.

I just wondered why she turned .................... his offer of help.

Xem đáp án » 09/06/2020 9,586

Câu 2:

Choose the best option to complete the sentences.

The company is going to close ............... one of its stores due to reduced sales.

Xem đáp án » 09/06/2020 8,673

Câu 3:

Choose the best option to complete the sentences.

He was thinking of passing .................... the workshop to his eldest son.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,458

Câu 4:

Choose the best option to complete the sentences.

You had to face up .................... the fact that she would never come back.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,280

Câu 5:

Choose the best option to complete the sentences

.................... their interest in comets, they decided to study astronomy.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,634

Câu 6:

Choose the best option to complete the sentences.

We all felt tired .................... the hot weather.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,492

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK