Câu hỏi:

09/06/2020 10,424

Choose the best option to complete the sentences.

I just wondered why she turned .................... his offer of help.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Phrasal verb: turn down = từ chối

Dịch: Tôi chỉ tự hỏi tại sao cô ấy từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh ấy.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best option to complete the sentences.

The company is going to close ............... one of its stores due to reduced sales.

Xem đáp án » 09/06/2020 9,460

Câu 2:

Choose the best option to complete the sentences.

He is going to set .................... a travel company next year.

Xem đáp án » 09/06/2020 8,563

Câu 3:

Choose the best option to complete the sentences.

He was thinking of passing .................... the workshop to his eldest son.

Xem đáp án » 09/06/2020 7,069

Câu 4:

Choose the best option to complete the sentences.

You had to face up .................... the fact that she would never come back.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,872

Câu 5:

Choose the best option to complete the sentences

.................... their interest in comets, they decided to study astronomy.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,951

Câu 6:

Choose the best option to complete the sentences.

We all felt tired .................... the hot weather.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,796

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK