Câu hỏi:

09/06/2020 6,287

Choose the best option to complete the sentences.

You had to face up .................... the fact that she would never come back.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

face up to : Đối diện với

Dịch: Bạn phải đối mặt với sự thật rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay lại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best option to complete the sentences.

I just wondered why she turned .................... his offer of help.

Xem đáp án » 09/06/2020 9,588

Câu 2:

Choose the best option to complete the sentences.

The company is going to close ............... one of its stores due to reduced sales.

Xem đáp án » 09/06/2020 8,687

Câu 3:

Choose the best option to complete the sentences.

He is going to set .................... a travel company next year.

Xem đáp án » 09/06/2020 7,862

Câu 4:

Choose the best option to complete the sentences.

He was thinking of passing .................... the workshop to his eldest son.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,467

Câu 5:

Choose the best option to complete the sentences

.................... their interest in comets, they decided to study astronomy.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,634

Câu 6:

Choose the best option to complete the sentences.

We all felt tired .................... the hot weather.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,498

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK