Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Writing có đáp án

  • 4081 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the best option to complete the sentences.

................... Pelly was tired, he went to bed.

Xem đáp án

Đáp án: A

Because of +N/Ving

Because + mệnh đề

Dịch: Bởi vì Pelly đã mệt, anh đi ngủ.


Câu 2:

Choose the best option to complete the sentences.

He passed the exam .................... he had a good teacher.

Xem đáp án

Đáp án: A

Because + mệnh đề

Dịch: Anh ấy đã thi đỗ vì anh ấy có giáo viên tốt.


Câu 3:

Choose the best option to complete the sentences.

We stayed in .................... the rain.

Xem đáp án

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Chúng tôi đã ở trong vì cơn mưa.


Câu 4:

Choose the best option to complete the sentences.

He was able to go to university .................... his aunt’s help.

Xem đáp án

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Anh ấy có thể học đại học là do sự giúp đỡ của dì anh ấy


Câu 5:

Choose the best option to complete the sentences.

The price of oranges is high .................... frost damage.

Xem đáp án

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Giá cam cao vì thiệt hại do sương giá


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

1 năm trước

Anh nngihep

Bình luận


Bình luận