Câu hỏi:

09/06/2020 3,161

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, D, B phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 7,999

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,630

Câu 3:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,062

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,880

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,113

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,711

Câu 7:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,342

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK