Câu hỏi:

09/06/2020 8,691

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /æ/. Đáp án B phát âm là 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 7,351

Câu 2:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án » 09/06/2020 7,058

Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 5,611

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,786

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,291

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,790

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK