Câu hỏi:

09/06/2020 4,871

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 7,975

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,615

Câu 3:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,050

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,110

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,708

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,335

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK