Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 2955 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /ə/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /æ/. Đáp án B phát âm là /ɪ/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /tʃ/. Đáp án D phát âm là /t/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /æ/. Đáp án D phát âm là /ə/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, D, B phát âm là /əʊ/. Đáp án C phát âm là /o/


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Minh Ngô

Bình luận


Bình luận

Tâm Quang Thích
22:18 - 19/11/2021

vd: Câu 1: Đáp án là A