Câu hỏi:

09/06/2020 1,130

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, D, B phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /tʃ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 7,958

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,601

Câu 3:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,044

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,867

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,107

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,705

Câu 7:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,334

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK