Câu hỏi:

09/06/2020 6,637

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /e/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 8,012

Câu 2:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,065

Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,882

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,116

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,719

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,344

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK