Câu hỏi:

09/06/2020 1,197

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /ə/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 7,948

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,599

Câu 3:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án » 09/06/2020 6,042

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,866

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 4,107

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,698

Câu 7:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 09/06/2020 3,323

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK