Câu hỏi:

11/08/2020 14,959

Choose the best answer to complete each sentence. Teens should have the ability to _______ loneliness.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: deal (v): giải quyết (+ with)

 

cope with (v): đương đầu, đối phó   

set up (v): thành lập

look after (v): chăm sóc

=> Teens should have the ability to cope with loneliness.

Tạm dịch: Thanh thiếu niên nên có khả năng đối phó với sự cô đơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete each sentence. The courses try to get young people to feel _______ in applying new skills in order to live independently.

Xem đáp án » 11/08/2020 13,804

Câu 2:

Choose the best answer to complete each sentence. Effective _______ skills help you break each project down into the achievable tasks.

Xem đáp án » 11/08/2020 13,213

Câu 3:

Choose the best answer to complete each sentence. During our courses, you write an independent living plan to meet individual needs, such as _______, meal planning, and financial management.

Xem đáp án » 11/08/2020 9,464

Câu 4:

Choose the best answer to complete each sentence. Parents can teach their teen to _______ to achieve positive outcomes.

Xem đáp án » 11/08/2020 9,004

Câu 5:

Choose the best answer to complete each sentence. General _______ skills are part of being independent and responsible.

Xem đáp án » 11/08/2020 8,737

Câu 6:

Choose the best answer to complete each sentence. When teens learn how to use their time _______, they not only get more tasks accomplished, but they also feel good about themselves and their abilities.

Xem đáp án » 11/08/2020 6,057

Bình luận


Bình luận