Câu hỏi:

11/08/2020 9,464

Choose the best answer to complete each sentence. During our courses, you write an independent living plan to meet individual needs, such as _______, meal planning, and financial management.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: self-esteem (n): lòng tự trọng

 

self-examination (n): sự tự vấn, tự kiểm tra

self-fulfilment (n): sự hoàn thành ước nguyện

self-expression (n): sự tự biểu hiện, sự tự biểu diễn

=> During our courses, you write an independent living plan to meet individual needs, such as self-esteem, meal planning, and financial management.

Tạm dịch: Trong các khóa học của chúng ta, em hãy viết một kế hoạch sống độc lập để đáp ứng các nhu cầu cá nhân, chẳng hạn như lòng tự trọng, lập kế hoạch về bữa ăn và quản lý tài chính.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete each sentence. Teens should have the ability to _______ loneliness.

Xem đáp án » 11/08/2020 14,958

Câu 2:

Choose the best answer to complete each sentence. The courses try to get young people to feel _______ in applying new skills in order to live independently.

Xem đáp án » 11/08/2020 13,804

Câu 3:

Choose the best answer to complete each sentence. Effective _______ skills help you break each project down into the achievable tasks.

Xem đáp án » 11/08/2020 13,213

Câu 4:

Choose the best answer to complete each sentence. Parents can teach their teen to _______ to achieve positive outcomes.

Xem đáp án » 11/08/2020 9,004

Câu 5:

Choose the best answer to complete each sentence. General _______ skills are part of being independent and responsible.

Xem đáp án » 11/08/2020 8,737

Câu 6:

Choose the best answer to complete each sentence. When teens learn how to use their time _______, they not only get more tasks accomplished, but they also feel good about themselves and their abilities.

Xem đáp án » 11/08/2020 6,057

Bình luận


Bình luận