Câu hỏi:

07/09/2020 250

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

chemist /ˈkemɪst/

school /skuːl/

chance /tʃɑːns/

chaos /ˈkeɪɒs/

Câu C âm –ch phát âm là /tʃ/, còn lại phát âm là /k/

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 1,319

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 1,007

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 956

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 392

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 332

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 318

Câu 7:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 280

Bình luận


Bình luận