Câu hỏi:

07/09/2020 209

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ceiling /ˈsiːlɪŋ/

cancel /ˈkænsl/

calling /ˈkɔːlɪŋ/

cupboard /ˈkʌbəd/

Câu A âm –c phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 1,320

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 1,007

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 956

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 392

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 337

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 319

Câu 7:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 07/09/2020 280

Bình luận


Bình luận