Câu hỏi:

08/09/2020 1,302

Trên một công trường ba đội lao động có tất cả 196 người. Nếu chuyển 13số người của đội I, 14số người đội II và 15 số người đội III đi làm việc khác thì số ngời còn lại của ba đội bằng nhau. Số người ban đầu của đội I; đội II; đội III lần lượt là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gọi x; y; z lần lượt là số người ban đầu của đội I; đội II; đội III (x, y, z N*)

Nếu chuyển 13 số người của đội I đi làm việc khác thì đội I còn lại 2x3 (người)

Nếu chuyển 14 số người của đội II đi làm việc khác thì đội II còn lại 3y4 (người)

Nếu chuyển 15 số người của đội III đi làm việc khác thì đội III còn lại 4z5 (người)

Vì số người còn lại của ba đội bằng nhau nên 2x3=3y4=4z5

Lại có tổng số người ban đầu của cả ba đội là 196 người nên x + y + z = 196

Vậy số người ban đầu của đội I, đội II, đội III lần lượt là 72, 64, 60 (người)

Đáp án cần chọn là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả của phép tính 34+14:1220

Xem đáp án » 08/09/2020 1,706

Câu 2:

Cho x8=y-7=z12 và 3x + 10y - 2z = 236. Tính x + y + z

Xem đáp án » 08/09/2020 1,578

Câu 3:

Thực hiện phép tính -14.6211+3911.-14 ta được kết quả là

Xem đáp án » 08/09/2020 1,369

Câu 4:

Tìm số tự nhiên x, y thỏa mãn 2x+1.5y=20x. Chọn câu đúng

Xem đáp án » 08/09/2020 1,226

Câu 5:

Nhà trường đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học kì I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá , trung bình , yếu của khối tỉ lệ với 9;11;13;3 và  không có học sinh kém. Biết rằng số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 20 em. Chọn câu sai. Như vậy, theo tiêu chuẩn nhà trường thì:

Xem đáp án » 08/09/2020 930

Câu 6:

Biết x1 là giá trị thỏa mãn 22 và x2 là giá trị thỏa mãn 2514=x+7x-4. Chọn câu đúng

Xem đáp án » 08/09/2020 852

Bình luận


Bình luận