Câu hỏi:

07/04/2021 610

Tính bazơ của NH3 là do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tính bazơ của NH3 là do trên nguyên tử N còn cặp e tự do.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cặp muối nào tác dụng với dung dịch NH3 dư đều thu được kết tủa

Xem đáp án » 07/04/2021 16,602

Câu 2:

NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứng

Xem đáp án » 07/04/2021 7,922

Câu 3:

Phương trình phản ứng nhiệt phân nào sau đây sai?

Xem đáp án » 07/04/2021 6,981

Câu 4:

Tính chất hóa học của NH3 là

Xem đáp án » 07/04/2021 2,747

Câu 5:

Trong phòng thí nghiệm, để thử tính chất của khí X người ta đã thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây

Khí X là:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,379

Câu 6:

Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

Xem đáp án » 07/04/2021 1,282

Câu 7:

Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau

Xem đáp án » 07/04/2021 1,203

Bình luận


Bình luận