Câu hỏi:

07/04/2021 456

Khí NH3 có lẫn hơi nước. Hóa chất dùng để làm khô khí NH3

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hóa chất dùng để làm khô khí NH3 là chất không tác dụng được với NH3 => chất đó là CaO

A loại vì P2O5 khi tác dụng với nước thu được H3PO4 phản ứng được với NH3

B loại vì H2SO4 phản ứng được với NH3

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cặp muối nào tác dụng với dung dịch NH3 dư đều thu được kết tủa

Xem đáp án » 07/04/2021 16,241

Câu 2:

NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứng

Xem đáp án » 07/04/2021 7,779

Câu 3:

Phương trình phản ứng nhiệt phân nào sau đây sai?

Xem đáp án » 07/04/2021 6,744

Câu 4:

Tính chất hóa học của NH3 là

Xem đáp án » 07/04/2021 2,581

Câu 5:

Trong phòng thí nghiệm, để thử tính chất của khí X người ta đã thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây

Khí X là:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,315

Câu 6:

Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

Xem đáp án » 07/04/2021 1,164

Câu 7:

Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau

Xem đáp án » 07/04/2021 1,148

Bình luận


Bình luận