Câu hỏi:

30/05/2021 273

Sự phóng xạ và sự phân hạch không có cùng đặc điểm nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chỉ có sự phóng xạ xảy ra do tự phát

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 3,515

Câu 2:

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 973

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án » 30/05/2021 708

Câu 4:

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 548

Câu 5:

Phản ứng hạt nhân có phương trình nào sau đây là phản ứng thu năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 524

Câu 6:

Phản ứng nhiệt hạch là :

Xem đáp án » 30/05/2021 517

Câu 7:

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện?

Xem đáp án » 30/05/2021 428

Bình luận


Bình luận