Câu hỏi:

30/05/2021 239

Trong phản ứng hạt nhân H12+H12H23e+n01, hai hạt nhân H12 có động năng như nhau K1 , động năng của hạt nhân H23e và notron lần lượt là K2,K3 . Hệ thức nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 H12+H12H23e+n01 là phản ứng nhiệt hạch.

Đây là phản ứng tỏa năng lượng nên: 2K1<K2+K3

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 3,368

Câu 2:

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 941

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án » 30/05/2021 693

Câu 4:

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 546

Câu 5:

Phản ứng hạt nhân có phương trình nào sau đây là phản ứng thu năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 498

Câu 6:

Phản ứng nhiệt hạch là :

Xem đáp án » 30/05/2021 485

Câu 7:

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện?

Xem đáp án » 30/05/2021 418

Bình luận


Bình luận