Câu hỏi:

25/06/2021 161

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Tìm x biết: 9x2=18

Đáp số: x=  ...x=  ...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

9x2=183x2=183x=183x=183x=18x=6x=6

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {6; −6}

Do đó các số cần điền vào chỗ chấm là 6 và −6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Với a < 0. Rút gọn biểu thức: 16a2+3a=   ...   

Xem đáp án » 25/06/2021 508

Câu 2:

Khẳng định sau đúng hay sai?

a+32=a+3 với mọi a3

Xem đáp án » 27/06/2021 224

Câu 3:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

Điều kiện xác định của biểu thức 5x2 là x … 2

Xem đáp án » 27/06/2021 191

Câu 4:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Với a0. Rút gọn biểu thức: 25a23a=   ...   

Xem đáp án » 25/06/2021 146

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Với x-2. Giải bất phương trình: x+2>2

Xem đáp án » 25/06/2021 143

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Tìm x biết: x2=15

Đáp số: x=  ...x=  ...

Xem đáp án » 25/06/2021 130

Bình luận


Bình luận