Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

  • 1215 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Với x1. Giải bất phương trình: x1>3

Xem đáp án

Đáp án D

Với x1. Ta có:

x1>3x1>9x>10

Kết hợp với điều kiện ta có x > 10


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Với x-2. Giải bất phương trình: x+2>2

Xem đáp án

Đáp án A

Với x-2. Ta có:

x+2>2x+2>4x>2

Kết hợp với điều kiện, ta có x > 2


Câu 3:

Điền đáp án thích hợp vào chỗ chấm:

Với x < 2, ta có: 44x+x2=  ...    ...

Xem đáp án

Ta có:

44x+x2=2x2=2x=2x (vì 2x0 với mọi x < 2)

Vậy số cần điền là 2 và x.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Rút gọn A=3+22+322

Đáp số A=2   ...   

Xem đáp án

3+22=2+2.2.1+1=2+12=2+1=2+1

322=22.2.1+1=212=21=21 (vì 2 > 1)

Suy ra A=2+1+21=22

Vậy số cần điền là 2


Câu 5:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Với a0. Rút gọn biểu thức: 25a23a=   ...   

Xem đáp án

Ta có:

25a23a=5a23a=5a3a=2a (do a0 nên |5a| = 5a)

Vậy đáp án cần điền vào chỗ chấm là 2a


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận