Câu hỏi:

06/01/2022 69

Bài 4 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc?

a) 

 Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc

b) 

Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Đặt tên: đỉnh O và các tia Ox, Oy, Oz, Ot như hình vẽ.

Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc

Các góc tạo thành: ∠xOy, ∠yOz, ∠zOt, ∠xOz, ∠yOt, ∠xOt  .

Vậy hình a) có 6 góc.

b) Đặt tên: đỉnh A và các tia Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Ag như hình vẽ.

Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc

Các góc tạo thành: ∠aAb, ∠bAc, ∠cAd, ∠dAe, ∠eAg, ∠gAa, ∠aAc, ∠cAe, ∠eAa, ∠aAd, ∠bAd, ∠dAg, ∠gAb, ∠bAe, ∠cAg     .

Vậy hình b) có 15 góc.

Nhận xét: 

a) Số đỉnh chung của các tia là: 1;

Số các tia là: 4;

Số góc tạo thành: 4 . 3 : 2 = 6 (góc).

b) Số đỉnh chung của các tia là: 1;

Số các tia là: 6;

Số góc tạo thành: 6 . 5 : 2 = 15 (góc).

Vậy nếu đỉnh chung có n tia thì:

Tổng số các góc được tạo thành là:  n . (n − 1) : 2 (góc).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 6 trang 99 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Ba đường thẳng phân biệt có thể tạo ra bao nhiêu góc? Hãy vẽ hình trong các trường hợp đó.

Xem đáp án » 06/01/2022 123

Câu 2:

Bài 5 trang 99 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Điểm M và điểm N là điểm trong của những góc nào trong hình vẽ dưới đây?

Điểm M và điểm N là điểm trong của những góc nào trong hình vẽ dưới đây

Xem đáp án » 06/01/2022 77

Câu 3:

Bài 1 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Bổ sung vào chỗ chấm để được các phát biểu đúng.

a) Góc là hình được tạo bởi ………………

b) Góc xOy có đỉnh là ……………… và hai cạnh là …………

c) Góc ……………… có đỉnh là M và hai cạnh là MN và MP.

Xem đáp án » 06/01/2022 74

Câu 4:

Bài 2 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Các góc nào có trong hình sau đây:

Hãy khoanh tròn các phương án phù hợp.

a) Góc ABC;

b) Góc ACD;

c) Góc ADC;

d) Góc BCD;

e) Góc EBD;

g) Góc AEB.

Các góc nào có trong hình sau đây

Xem đáp án » 06/01/2022 70

Câu 5:

Bài 3 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây:

a) 

 Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

b) 

 Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

c) 

 Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

Xem đáp án » 06/01/2022 39

Bình luận


Bình luận