Câu hỏi:

18/03/2022 50

Hưng đạp xe lên dốc dài 100m với vận tốc 2m/s, sau đó xuống dốc dài 140m hết 30s. Hỏi vận tốc trung bình của Hưng trên cả đoạn đường dốc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tóm tắt

\({s_1} = 100m\)

\({v_1} = 2m/s\)

\({s_2} = 140m\)

\({t_2} = 30s\)

\({v_{tb}} = ?\)

Lời giải:

Thời gian Hưng đạp xe lên dốc là:

\({t_1} = \frac{{{s_1}}}{{{v_1}}} = \frac{{100}}{2} = 50(s)\)

Vận tốc trung bình của Hưng trên cả đoạn đường dốc là:

\({v_{tb}} = \frac{s}{t} = \frac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \frac{{100 + 140}}{{50 + 30}} = 3(m/s)\)

Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây, lực ma sát có hại?

Xem đáp án » 18/03/2022 150

Câu 2:

Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng:

Xem đáp án » 18/03/2022 117

Câu 3:

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Xem đáp án » 18/03/2022 105

Câu 4:

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.

Xem đáp án » 18/03/2022 98

Câu 5:

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Xem đáp án » 18/03/2022 83

Câu 6:

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều?

Xem đáp án » 18/03/2022 78

Câu 7:

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến quán tính của vật?

Xem đáp án » 18/03/2022 75

Bình luận


Bình luận