Câu hỏi:

21/03/2022 47

Cho mạch điện như hình vẽ.

 Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó \[{{\rm{E}}_{\,\,1}}\] = \[{{\rm{E}}_{\,\,2}}\] = 12V, r = 2 Ω, R1= 3 Ω, R2= 8 Ω. Tính:a) Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạchb) Hiệu điện thế U1và U (ảnh 1)

Trong đó \[{{\rm{E}}_{\,\,1}}\] = \[{{\rm{E}}_{\,\,2}}\] = 12V, r = 2 Ω, R1= 3 Ω, R2= 8 Ω. Tính:

a) Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạch

b) Hiệu điện thế U1và U2giữa hai đầu điện trở R1và R2

c) Nhiệt lượng tỏa ra trên R2trong 15 phút

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tóm tắt:

E1= E2= 12 V, r = 2Ω

R1= 3 Ω, R2= 8 Ω

t = 15 phút = 900 giây

Hỏi:

a) I = ?

b) U1= ? U2= ?

c) QR2= ?

Lời giải:

+ Bộ nguồn gồm hai nguồn điện mắc song song (\[{{\rm{E}}_{\,\,1}}//{{\rm{E}}_{\,\,2}}\])

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:

\[{{\rm{E}}_{\,\,b}} = {{\rm{E}}_{\,\,1}} = {{\rm{E}}_{\,\,2}} = 12\,V\]

\({r_b} = \frac{r}{2} = \frac{2}{2} = 1\Omega \)

+ Mạch ngoài gồm: R1nt R2

+ Điện trở mạch ngoài là: RN= R1+ R2= 3 + 8 = 11 Ω

+ Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạch là:

\(I = \frac{{{{\rm{E}}_{\,\,b}}}}{{{R_N} + {r_b}}} = \frac{{12}}{{11 + 1}} = 1A\)

b) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R1, R2là:

I1= I2= I = 1A

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở R1, R2là:

U1= I1R1= 1.3 = 3 V

U2= I2R2= 1.8 = 8 V

c) Nhiệt lượng tỏa ra trên R2trong 15 phút là:

QR2= R2(I2)2t = 8.12.900 = 7200 J

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng điện không đổi là dòng điện

Xem đáp án » 21/03/2022 54

Câu 2:

 Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ:

Xem đáp án » 21/03/2022 51

Câu 3:

Một tụ điện phẳng có điện dung C = 200 pF được tích điện đến hiệu điện thế U = 4 V. Khoảng cách giữa hai bản tụ điện là d = 0,2 mm.

a) Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính cường độ điện trường trong tụ điện.

Xem đáp án » 21/03/2022 50

Câu 4:

Công của nguồn điện là công của

Xem đáp án » 21/03/2022 48

Câu 5:

 Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 21/03/2022 46

Câu 6:

Tính chất cơ bản của điện trường là

Xem đáp án » 21/03/2022 46

Bình luận


Bình luận