Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 11 có đáp án (Đề 5)

  • 507 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ:

Xem đáp án

+ Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động là: A = qEd, trong đó:

q là điện tích

E là cường độ điện trường

d là độ dài đại số của quãng đường dịch chuyển điện tích theo phương của điện trường (d không phụ thuộc dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối)

+ Vậy công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ phụ thuộc vào vị trí các điểm M, N.

Chọn đáp án C


Câu 2:

 Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

+ Điện dung của tụ là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện. Với cùng một hiệu điện thế, tụ điện có điện dung càng lớn thì tích được lượng điện tích càng lớn.

+ Mỗi tụ điện có một giá trị điện dung xác định, không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu tụ điện.

+ Vậy điện dung C không phụ thuộc vào Q và U.

Chọn đáp án D


Câu 3:

Chọn câu phát biểu sai.

Xem đáp án

+ Theo thuyết electron, một nguyên tử bị mất bớt electron thì nó trở thành ion dương, nguyên tử nhận thêm electron thì nó trở thành ion âm.

+ Điện tích nguyên tố là điện tích nhỏ nhất mà ta biết trong tự nhiên. Độ lớn điện tích của electron và proton là điện tích nguyên tố. e = 1,6.10-19C = -qe= qp

+ Độ lớn điện tích của một vật mang điện:\(q = N\left| e \right|\)với:

N là số electron nguyên tử thừa hoặc thiếu

e là độ lớn điện tích nguyên tố

+ Điện tích của vật q >0 nếu vật thừa electron, q < 0 nếu vật thiếu electron.

Chọn đáp án C


Câu 4:

Tính chất cơ bản của điện trường là

Xem đáp án

Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó.

Chọn đáp án A


Câu 5:

Dòng điện không đổi là dòng điện

Xem đáp án

Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian.

Chọn đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận