Câu hỏi:

02/04/2022 2,739

The room was so quiet that she could hear the_________ of her heart.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cụm từ: the beating of her heart: nhịp đập trái tim

=>The room was so quiet that she could hear the beating of her heart.

Tạm dịch: Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“How was your exam?” “A couple of questions were tricky, but on the _____ it was pretty easy.”

Xem đáp án » 02/04/2022 44,499

Câu 2:

Could you please____________ an appointment for me to see Mr. Smith?

Xem đáp án » 02/04/2022 13,977

Câu 3:

Since he started his own business, he has been making money hand over ________.

Xem đáp án » 02/04/2022 11,668

Câu 4:

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Sheila had butterflies in her stomach before the interview.

Xem đáp án » 02/04/2022 9,950

Câu 5:

You know times have been bad lately, Peter, but keep your _______up; things are bound to get better soon.

Xem đáp án » 02/04/2022 7,359

Câu 6:

He was a much older tennis player but he had the great ______of experience.

Xem đáp án » 02/04/2022 5,621

Câu 7:

Will you be taking my precious experience into _______ when you fix my salary?

Xem đáp án » 02/04/2022 5,474

Bình luận


Bình luận