Câu hỏi:

13/04/2022 5,683

Will you be taking my precious experience into _______ when you fix my salary?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cụm từ: take something into account: cân nhắc, suy nghĩ

=>Will you be taking my precious experience into account when you fix my salary?

Tạm dịch: Bạn có tính đến kinh nghiệm quý báu của tôi khi sửa lương cho tôi không?

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“How was your exam?” “A couple of questions were tricky, but on the _____ it was pretty easy.”

Xem đáp án » 13/04/2022 45,287

Câu 2:

Could you please____________ an appointment for me to see Mr. Smith?

Xem đáp án » 13/04/2022 14,239

Câu 3:

Since he started his own business, he has been making money hand over ________.

Xem đáp án » 13/04/2022 11,964

Câu 4:

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Sheila had butterflies in her stomach before the interview.

Xem đáp án » 13/04/2022 10,085

Câu 5:

You know times have been bad lately, Peter, but keep your _______up; things are bound to get better soon.

Xem đáp án » 13/04/2022 7,574

Câu 6:

He was a much older tennis player but he had the great ______of experience.

Xem đáp án » 13/04/2022 5,841

Câu 7:

My father _______when he found out that I’d damaged the car.

Xem đáp án » 13/04/2022 5,832

Bình luận


Bình luận