Câu hỏi:

13/05/2022 17

Làm quen với câu lệnh của Python

Quan sát một số lệnh trong chế độ gõ lệnh trực tiếp để biết chức năng của các lệnh này.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nhập giá trị số và xâu kí tự từ dòng lệnh, Python tự nhận biết kiểu dữ liệu.

- Python có thể thực hiện các phép toán thông thường với số, phân biệt số thực và số nguyên.

- Lệnh print ( ) có chức năng in dữ liệu ra màn hình có thể in ra một hoặc nhiều giá trị đồng thời.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dấu nhắc chính là con trỏ soạn thảo chương trình Python. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 13/05/2022 42

Câu 2:

Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa cặp ba dấu nháy kép. Nếu một xâu được viết giữa cặp ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể dùng phím Enter để xuống dòng ở giữa xâu. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:

Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 40

Câu 3:

Theo em, viết chương trình bằng loại ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất?

A. Ngôn ngữ máy          

B. Hợp ngữ          

C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Xem đáp án » 13/05/2022 34

Câu 4:

Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?

Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào? (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 13/05/2022 32

Câu 5:

Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?

Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 6:

Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Câu 7:

Hãy viết lệnh để tính giá trị của các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python:

a) 10 + 13            

b) 20 – 7              

c) 3 × 10 – 16       

d) 12/5 + 13/6

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Bình luận


Bình luận