Câu hỏi:

13/05/2022 16

Mỗi lệnh sau là đúng hay sai? Nếu đúng thì cho kết quả là bao nhiêu?

Mỗi lệnh sau là đúng hay sai? Nếu đúng thì cho kết quả là bao nhiêu? (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(12 – 10 // 2) ** 2 – 1 = (12 - 5) **2 - 1 = 49 -1 = 48

(13 + 45 ** 2)(30 // 12 – 5 / 2): Bị lỗi do thiếu phép toán giữa hai ngoặc tròn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự

Tìm hiểu các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự.

Xem đáp án » 13/05/2022 60

Câu 2:

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu? Em có nhận xét gì về kết quả nhận được?

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 34

Câu 3:

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau?

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 4:

Lệnh sau có lỗi gì?

Lệnh sau có lỗi gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 5:

Viết các lệnh để thực hiện việc đổi số giây ss cho trước sang số ngày, giờ, phút, giây, in kết quả ra màn hình.

    Ví dụ, nếu ss = 684500 giây = 7 ngày 22 giờ 8 phút 20 giây.

    Gợi ý: Sử dụng các phép toán lấy thương nguyên, lấy số dư và các cách đổi sau:

1 ngày = 86400 giây; 1 giờ = 3600 giây; 1 phút = 60 giây.

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 6:

Các tên biến sau có hợp lệ không?

a) _if           

b) global     

c) nolocal   

d) return     

e) true

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 7:

Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?

Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Bình luận


Bình luận