Câu hỏi:

13/05/2022 23

Viết các lệnh để thực hiện việc đổi số giây ss cho trước sang số ngày, giờ, phút, giây, in kết quả ra màn hình.

    Ví dụ, nếu ss = 684500 giây = 7 ngày 22 giờ 8 phút 20 giây.

    Gợi ý: Sử dụng các phép toán lấy thương nguyên, lấy số dư và các cách đổi sau:

1 ngày = 86400 giây; 1 giờ = 3600 giây; 1 phút = 60 giây.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có nhiều cách thực hiện bài toán, có thể tham khảo cách làm sau:

ss=684500

ngay=ss//86400

gio=ss//3600-ngay*24

phut=ss//60-ngay*24*60-gio*60

giay=ss-ngay*24*3600-gio*3600-phut*60

print("ss = ", ss, " = ", ngay," ngay ",gio, " phut ",giay, " giay ")
Viết các lệnh để thực hiện việc đổi số giây ss cho trước sang số ngày, giờ, phút, giây (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự

Tìm hiểu các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự.

Xem đáp án » 13/05/2022 56

Câu 2:

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu? Em có nhận xét gì về kết quả nhận được?

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 34

Câu 3:

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau?

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 4:

Lệnh sau có lỗi gì?

Lệnh sau có lỗi gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 5:

Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?

Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 6:

Trong đại số, người ta dùng chữ để thay thế cho số cụ thể, ví dụ hằng đẳng thức (a+b)2=a2+2ab+b2 đúng cho mọi giá trị a, b. Trong các ngôn ngữ lập trình, người ta cũng dùng các kí tự hoặc nhóm các kí tự (được gọi là biến (variable) hay biến nhớ) để thay cho việc phải chỉ ra các giá trị dữ liệu cụ thể.

Theo em, sử dụng biến có những lợi ích gì?

Xem đáp án » 13/05/2022 19

Bình luận


Bình luận