Câu hỏi:

13/05/2022 31

Các cấu trúc lập trình cơ bản

Đọc, thảo luận để hiểu các cấu trúc lập trình cơ bản trong ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ba cấu trúc lập trình cơ bản của các ngôn ngữ lập trình bậc cao:

- Cấu trúc tuần tự: khối gồm các lệnh được thực hiện theo trình tự từ trên xuống dưới, được thể hiện bằng các câu lệnh như gán giá trị, nhập/xuất dữ liệu,…

- Cấu trúc rẽ nhánh: khối các câu lệnh chỉ được thực hiện tuỳ thuộc vào điều kiện nào đó là đúng hay sai và được thể hiện bằng câu lệnh điều kiện if.

- Cấu trúc lặp: Khối các câu lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại tuỳ theo điều kiện nào đó vẫn còn đúng hay sai và được thể hiện bằng các câu lệnh lặp for, while.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số 1, 4, 7, 10,… Tìm phần tử lớn nhất của dãy nhưng nhỏ hơn 100.

Xem đáp án » 13/05/2022 43

Câu 2:

Viết chương trình in các số tự nhiên từ 1 đến 100 ra màn hình thành 10 hàng, mỗi hàng có 10 số, có dạng như sau:

1 2 3 … 10

11 12 … 20

………….

91 92 …100

Xem đáp án » 13/05/2022 39

Câu 3:

Làm quen với lệnh lặp while

Quan sát đoạn chương trình sau, giải thích kết quả in ra.

Làm quen với lệnh lặp while Quan sát đoạn chương trình sau, giải thích (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 4:

Viết chương trình đếm trong dãy 100 số tự nhiên đầu tiên có bao nhiêu số thoả mãn điều kiện: hoặc chia hết cho 5 hoặc chia cho 3 dư 1.

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 5:

Lệnh while kiểm tra điều kiện trước hay sau khi thực hiện khối lặp?

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 6:

Cho các việc được ghi trong cột A và cột B của bảng sau:

Cho các việc được ghi trong cột A và cột B của bảng sau: (ảnh 1)
Đối với mỗi hàng, em hãy cho biết công việc lặp đi lặp lại là gì? Điều kiện để dừng công việc là gì? Số lần thực hiện việc lặp giữa hai cột có gì khác nhau?

Xem đáp án » 13/05/2022 20

Bình luận


Bình luận