Câu hỏi:

13/05/2022 35

Viết chương trình in các số tự nhiên từ 1 đến 100 ra màn hình thành 10 hàng, mỗi hàng có 10 số, có dạng như sau:

1 2 3 … 10

11 12 … 20

………….

91 92 …100

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

for i in range(10):

    for j in range(1,11):

        print(i*10+j,end=" ")

    print("\n")

Viết chương trình in các số tự nhiên từ 1 đến 100 ra màn hình thành 10 hàng (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số 1, 4, 7, 10,… Tìm phần tử lớn nhất của dãy nhưng nhỏ hơn 100.

Xem đáp án » 13/05/2022 32

Câu 2:

Các cấu trúc lập trình cơ bản

Đọc, thảo luận để hiểu các cấu trúc lập trình cơ bản trong ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Xem đáp án » 13/05/2022 30

Câu 3:

Viết chương trình đếm trong dãy 100 số tự nhiên đầu tiên có bao nhiêu số thoả mãn điều kiện: hoặc chia hết cho 5 hoặc chia cho 3 dư 1.

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 4:

Làm quen với lệnh lặp while

Quan sát đoạn chương trình sau, giải thích kết quả in ra.

Làm quen với lệnh lặp while Quan sát đoạn chương trình sau, giải thích (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 5:

Lệnh while kiểm tra điều kiện trước hay sau khi thực hiện khối lặp?

Xem đáp án » 13/05/2022 20

Câu 6:

Cho các việc được ghi trong cột A và cột B của bảng sau:

Cho các việc được ghi trong cột A và cột B của bảng sau: (ảnh 1)
Đối với mỗi hàng, em hãy cho biết công việc lặp đi lặp lại là gì? Điều kiện để dừng công việc là gì? Số lần thực hiện việc lặp giữa hai cột có gì khác nhau?

Xem đáp án » 13/05/2022 19

Bình luận


Bình luận