Câu hỏi:

13/05/2022 22

Khởi tạo và tìm hiểu dữ liệu kiểu danh sách

Khởi tạo dữ liệu danh sách như thế nào? Cách truy cập, thay đổi giá trị và xoá một phần tử trong danh sách như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Khởi tạo dữ liệu danh sách: <tên list> = [<v1>, <v2>, …, <vn>]

- Truy cập các phần tử thông qua chỉ số, bắt đầu từ 0.

- Thay đổi giá trị của từng phần tử bằng lệnh gán hoặc xoá phần tử bằng lệnh del

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết lệnh xoá phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh del.

Xem đáp án » 13/05/2022 38

Câu 2:

Cho dãy các số nguyên A, viết chương trình in ra các số chẵn của A.

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 3:

Cho danh sách A = [1, 0, “One”, 9, 15, “Two”, True, False]. Hãy cho biết giá trị các phần tử:

a) A[0]       

b) A[2]       

c) A[7]       

d) A[len(A)]

Xem đáp án » 13/05/2022 26

Câu 4:

Có thể thêm một phần tử vào đầu danh sách được không? Nếu có thì nêu cách thực hiên.

Xem đáp án » 13/05/2022 26

Câu 5:

Dùng lệnh for để duyệt danh sách

Quan sát các lệnh sau để biết cách dùng lệnh for duyệt lần lượt các phần tử của một danh sách.

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 6:

Cho dãy số A. Viết chương trình tính giá trị và chỉ số của phần tử lớn nhất của A. Tương tự với bài toán tìm phần tử nhỏ nhất.

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 7:

Tìm hiểu lệnh thêm phần tử cho danh sách

Quan sát các lệnh sau đây để biết cách thêm phần tử vào một danh sách bằng phương thức append().

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Bình luận


Bình luận