Câu hỏi:

13/05/2022 23

Cho danh sách A = [1, 0, “One”, 9, 15, “Two”, True, False]. Hãy cho biết giá trị các phần tử:

a) A[0]       

b) A[2]       

c) A[7]       

d) A[len(A)]

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) A[0] = 1  b) A[2] = “One”    c) A[7] = False      d) A[len(A)]: không tồn tại

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết lệnh xoá phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh del.

Xem đáp án » 13/05/2022 30

Câu 2:

Cho dãy các số nguyên A, viết chương trình in ra các số chẵn của A.

Xem đáp án » 13/05/2022 26

Câu 3:

Có thể thêm một phần tử vào đầu danh sách được không? Nếu có thì nêu cách thực hiên.

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 4:

Dùng lệnh for để duyệt danh sách

Quan sát các lệnh sau để biết cách dùng lệnh for duyệt lần lượt các phần tử của một danh sách.

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 5:

Giải thích các lệnh ở mỗi câu sau thực hiện công việc gì?

Giải thích các lệnh ở mỗi câu sau thực hiện công việc gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 6:

Tìm hiểu lệnh thêm phần tử cho danh sách

Quan sát các lệnh sau đây để biết cách thêm phần tử vào một danh sách bằng phương thức append().

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Bình luận


Bình luận