Câu hỏi:

13/05/2022 29

Có thể thêm một phần tử vào đầu danh sách được không? Nếu có thì nêu cách thực hiên.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Có thể thêm một phần tử vào đầu danh sách được

- VD: A = [100] + A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết lệnh xoá phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh del.

Xem đáp án » 13/05/2022 42

Câu 2:

Cho danh sách A = [1, 0, “One”, 9, 15, “Two”, True, False]. Hãy cho biết giá trị các phần tử:

a) A[0]       

b) A[2]       

c) A[7]       

d) A[len(A)]

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 3:

Cho dãy các số nguyên A, viết chương trình in ra các số chẵn của A.

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 4:

Cho dãy số A. Viết chương trình tính giá trị và chỉ số của phần tử lớn nhất của A. Tương tự với bài toán tìm phần tử nhỏ nhất.

Xem đáp án » 13/05/2022 26

Câu 5:

Khởi tạo và tìm hiểu dữ liệu kiểu danh sách

Khởi tạo dữ liệu danh sách như thế nào? Cách truy cập, thay đổi giá trị và xoá một phần tử trong danh sách như thế nào?

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 6:

Dùng lệnh for để duyệt danh sách

Quan sát các lệnh sau để biết cách dùng lệnh for duyệt lần lượt các phần tử của một danh sách.

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Bình luận


Bình luận