Câu hỏi:

15/05/2022 18

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm,

AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm Geogebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Ta thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Vẽ hai điểm A, B sao cho AB = 4 cm.

 a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 1)

Bước 2. Chọn công cụ a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 2)→ Chọn a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 3)→ Nháy chọn lần lượt điểm A và đoạn thẳng AB.

Vẽ đường tròn tâm A bán kính 3 cm.

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 4)

Bước 3. Xác định điểm C bằng cách:

Chọn công cụ a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 5)→ Chọn a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 6)→ Lần lượt nháy chuột vào đường thẳng đi qua A vuông góc với AB và đường tròn tâm A bán kính 3 cm, điểm đánh dấu là điểm C.

 a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 7)

Bước 4. Ẩn các đường thẳng và đường tròn.

Sau đó sử dụng công cụ đoạn thẳng a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 8) nối các điểm A, B, C ta thu được tam giác ABC.

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 9)

Để lưu file thành tệp có đuôi png ta thực hiện như sau:

Bước 1. Trên thanh công cụ, chọn “Hồ sơ” → “Xuất bản” → “Hiển thị đồ thị dạng hình (png, eps) …”

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 10)

Bước 2. Xuất hiện hộp thoại như bên dưới, chọn “Lưu lại”.

 a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 11)

Bước 3. Chọn thư mục lưu trữ, nhập tên file muốn lưu, sau đó ấn “Lưu”.

 a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 12)

 Bước 4. Mở thư mục lưu trữ, kiểm tra file vừa lưu, ta được kết quả như sau:

 a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 13)

 b) Để đo độ dài cạnh BC ta thực hiện theo như sau:

Chọn công cụ a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 14)→ Chọn a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 15)→ Nháy chọn lần lượt vào hai điểm B, C.

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png (ảnh 16)

 Ta đo được BC = 5 cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ tia phân giác của một góc

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 2:

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh

Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 3:

Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Câu 4:

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm?

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 5:

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Gợi ý:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

- Vẽ C là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính 6 và đường thẳng đi qua A vuông góc với AB.

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Câu 6:

Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng

Xem đáp án » 15/05/2022 14

Bình luận


Bình luận