Câu hỏi:

22/05/2022 37

Cho hàm số y=ax4+bx3+cx+d    a,b,c,d;a0  có đồ thị như hình vẽ bên dưới
Cho hàm số y=ax^4+bx^3+cx+d  có đồ thị như hình vẽ bên dưới (ảnh 1)

Các điểm cực tiểu của hàm số là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Dựa vào đồ thị ta có điểm cực tiểu của hàm số là: xCT=2  và xCT=1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=x26x+5  . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/05/2022 122

Câu 2:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x3mx29x+9m   trên đoạn 2;2  đạt giá trị nhỏ nhất.

Xem đáp án » 23/05/2022 103

Câu 3:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho a=2;3;3,  b=0;2;1,   c=3;1;5.   Tìm tọa độ của véctơ  u=2a+3b2c

Xem đáp án » 22/05/2022 68

Câu 4:

Cho hàm số  y=fxcó đạo hàm trên R và có đồ thị như hình bên. Hàm số gx=2fx+2+x+1x+3   có bao nhiêu điểm cực
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị như hình bên. Hàm số  g(x)=2f(x+2)+(x+1)(x+3)  có bao nhiêu điểm cực (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/05/2022 67

Câu 5:

Tìm các số thực a và b thỏa mãn 2a+b+ii=1+2i   với i là đơn vị ảo.

Xem đáp án » 22/05/2022 50

Câu 6:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số y=f(x)  có bảng biến thiên như sau: (ảnh 1)

Số nghiệm thuộc đoạn 3π2;2π của phương trình 2fcosx3=0  

Xem đáp án » 23/05/2022 49

Câu 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A2;2;2;  B3;3;3 . Điểm M trong không gian thỏa mãn  MAMB=23.Khi đó độ dài OM lớn nhất bằng

Xem đáp án » 23/05/2022 46

Bình luận


Bình luận