Đề số 8

  • 1415 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho hàm số y=ax4+bx3+cx+d    a,b,c,d;a0  có đồ thị như hình vẽ bên dưới
Cho hàm số y=ax^4+bx^3+cx+d  có đồ thị như hình vẽ bên dưới (ảnh 1)

Các điểm cực tiểu của hàm số là

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào đồ thị ta có điểm cực tiểu của hàm số là: xCT=2  và xCT=1.


Câu 3:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho a=2;3;3,  b=0;2;1,   c=3;1;5.   Tìm tọa độ của véctơ  u=2a+3b2c

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 2a=4;6;63b=0;6;32c=6;2;10u=2a+3b2c=2;2;7

Câu 4:

Cho hàm số y=x26x+5  . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

TXĐ: D=;15;+

Ta có y'=x3x26x+5>0,x5;+

Câu 5:

Cho a=log315,   thì  P=log2515 bằng ?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có P=log2515=log52(5.3)=12(log55+log53)=12+12log53=12+12log35

Mà a=log315=log3(5.3)=log35+1log35=a1

Vậy P=log2515=12+12(a1)=a2a1.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận