Đề số 24

  • 1714 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên (SAB)  (SAC)cùng vuông góc với đáy vàSB=a3 . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

 

Xem đáp án

Đáp án B

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên (SAB)  và (SAC)  cùng vuông góc với đáy và SB=a căn3 . Tính thể tích khối chóp S.ABC. (ảnh 1)

{(SAB)(ABC)(SAC)(ABC)(SAB)(SAC)=SASA(ABC) .

Xét tam giác vuông SAB có: SA=SB2AB2=3a2a2=a2 .

Diện tích tam giác ABC là: SABC=a234 .

Thể tích khối chóp là VS.ABC=13SA.SABC=13.a2.a234=a3612.


Câu 3:

Cho a, b là các số dương tùy ý, khi đó ln(a+ab) bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:ln(a+ab)=ln(a(1+b))=lna+ln(1+b)


Câu 4:

Họ nguyên hàm của hàm số f(x)=12x+3  là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: f(x)dx=12x+3dx=12ln|2x+3|+C .


Câu 5:

Bất phương trình (12)x22x>18  có tập nghiệm là (a;b) . Khi đó giá trị của ba  là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:(12)x22x>18x22x<log1218x22x<3x22x3<01<x<3.

Tập nghiệm của bất phương trình S=(1;3)a=1;b=3  nên ba=4  .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận