Đề số 12

  • 1715 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Giả sử f(x) và g(x) là các hàm số bất kỳ liên tục trên R a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có abfxgxdxabfxdx.abgxdx   nên đáp án C sai.


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có tập xác định và bảng biến thiên như hình vẽ

Cho hàm số f(x)  có tập xác định và bảng biến thiên như hình vẽ (ảnh 1)

Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số đã cho?

Xem đáp án

Đáp án B

Đồ thị hàm số chỉ có 1 điểm cực tiểu là 0;1  nên đáp án B sai.


Câu 4:

Cho cấp số cộng un  có u1=1 , u4=4 . Số hạng u6  

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có u1=2u4=4u1=2u1+3d=4u1=2d=2u6=u1+5d=8 .

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận