Đề số 10

  • 1712 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a và bán kính đáy bằng a. Thể tích của khối nón đã cho bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi h là chiều cao khối nón ta có: h=2a2a2=a3 .

Vậy thể tích khối nón là: V=13πa2.a3=3πa33 .

Câu 2:

Cho hàm số f(x) có đồ thị f'(x) như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số f(x) là
Cho hàm số  f(x) có đồ thị  f'(x) như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số f(x)  là (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có f'(x) chỉ đổi dấu khi qua x=1; x=3  do đó hàm số f(x) chỉ có hai điểm cực trị x=1; x=3 .


Câu 3:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(0;-1;1), B(-2;1;-1), C(-1;3;2) . Biết rằng ABCD là hình bình hành, khi đó tọa độ điểm D là

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi tọa độ điểm Dx;y;z .

Ta có: AB=2;2;2DC=1x;3y;2z .

ABCD là hình bình hành nên AB=DC .

Do đó, ta có hệ sau: 1x=23y=22z=2x=1y=1z=4 .

Vậy tọa độ điểm D1;1;4 .


Câu 4:

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số f(x)  có bảng biến thiên như sau: (ảnh 1)

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta thấy trên khoảng ;0  thì y'>0 , suy ra hàm số đồng biến trên khoảng ;0 .


Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=x3+x613  là?

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số  y=x2+x613xác định khi và chỉ khi x2+x6>0 .

x2x+3>0x<3x>2.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D=;32;+ .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận