Đề số 13

  • 1713 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tập nghiệm S của bất phương trình lnx2+1ln2x+4>0 .

Xem đáp án

Đáp án C

Tập xác định D=2;+ .

Ta có lnx2+1ln2x+4>0x22x3>0x<1x>3 .

Kết hợp với điều kiện suy ra tập nghiệm của bất phương trình S=2;13;+ .


Câu 2:

Hàm số fx=cos2x2+1  có đạo hàm là

Xem đáp án

Đáp án D

f'x=2cosx2+1cosx2+1'=2cosx2+12xsinx2+1=2xsin2x2+1.


Câu 3:

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua ba điểm A(0;-2;0), B(0;0;3) và C(-1;0;0) có phương trình là

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn: x1+y2+z3=16x+3y2z+6=0 .


Câu 4:

Cho khối trụ có độ dài đường sinh bằng 2a, diện tích xung quanh mặt trụ Sxq=4πa2 . Thể tích khối trụ bằng

Xem đáp án

Đáp án C

Khối trụ có độ dài đường sinh l=2a , bán kính đáy R, diện tích xung quanh mặt trụ Sxq=4πa22πRl=4πa2R=a. Thể tích khối trụ bằng V=hπR2=2a3π .


Câu 5:

Họ nguyên hàm của hàm số fx=3x+12x  

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận