Đề số 16

  • 1711 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho các số thực dương x,a,b . Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: (xa)b=xab


Câu 2:

Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy và chiều cao đều bằng 5 là:

Xem đáp án

Đáp án D

Thể tích khối trụ là V=π.52.5=125π .


Câu 3:

Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=2x1x2  là:

Xem đáp án

Đáp án D

Đồ thị hàm số y=ax+bcx+d(adbc0)  có đường tiệm cận đứng là x=dc .

Đồ thị hàm số y=2x1x2  có đường TCĐ là x=2 .


Câu 4:

Họ nguyên hàm của hàm số f(x)= cos2x là:

Xem đáp án

Đáp án C

cos(ax+b)dx=1asin(ax+b)+C

Ta có f(x)dx=cos2xdx=12sin2x+C .


Câu 5:

Cho cấp số nhân (un)  có số hạng đầu u1=2  và công bội q=3 . Số hạng thứ 5 bằng

Xem đáp án

Đáp án D

Số hạng tổng quát của CSN: un=u1.qn1 .

Ta có: u1=2,q=3u5=u1.q4=2.34=162 .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận