Đề số 6

  • 1692 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Thể tích khối lập phương tăng thêm bao nhiêu lần nếu độ dài cạnh của nó tăng gấp đôi?

Xem đáp án

Đáp án B

Giả sử cạnh ban đầu là a thì cạnh lúc sau là 2a.

Có thể tích tăng thêm là: ΔV=V2V1=2a3a3=7a3=7V1

Câu 2:

Hàm số y=2x3x2+5  có điểm cực đại là

Xem đáp án

Đáp án B

TXĐ: D=  .

Ta có: y'=6x22xy''=12x2.

Ta lại có: y'=0x=0x=13.

Nhận thấy: y''0=2<0x=0  là điểm cực đại của hàm số.


Câu 3:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, nếu u  là véctơ chỉ phương của trục Oy thì

Xem đáp án

Đáp án B

Trục Oy có một véctơ chỉ phương là j=0;1;0  .

u  cũng là véctơ chỉ phương của trục Oy nên u   cùng phương với véctơ j  .


Câu 4:

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ;+ ?

Xem đáp án

Đáp án C

Loại A và B vì hàm bậc bốn và hàm bậc nhất trên bậc nhất không bao giờ đơn điệu trên ;+ .

Xét hàm y=x3+x22x+1  .

TXĐ: D=R.

Ta có: y'=3x2+2x2=3x132+59<0,x .

Suy ra hàm số nghịch biến trên ;+ .

Xét hàm: y=x3+3 .

TXĐ: D=R.

Ta có: y'=3x20 ; suy ra hàm số đồng biến trên ;+ .


Câu 5:

Cho a, b là các số thực dương, a1  n0 . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: loganb=1nlogab .

Cho a, b là các số thực dương,   và  . Mệnh đề nào sau đây là đúng? (ảnh 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận