Đề số 22

  • 1690 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số log2x  

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số y=log2x  xác định khi x>0  Þ Tập xác định của hàm số y=log2x  (0;+) .


Câu 2:

Môđun của số phức z=43i  bằng

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có |z|=42+(3)2=5 .


Câu 3:

Mặt cầu bán kính R có diện tích là

Xem đáp án

Đáp án D

Mặt cầu bán kính R thì có diện tích S=4πR2 .


Câu 4:

Ba số nào sau đây tạo thành một cấp số nhân?

Xem đáp án

Đáp án B

Xét thương số lần lượt từng đáp án:

Đáp án A:2142 . Suy ra dãy số này không phải là cấp số nhân.

Đáp án B: 21=42=2=q . Suy ra dãy số này là cấp số nhân.

Đáp án C: 2142 . Suy ra dãy số này không phải là cấp số nhân.

Đáp án D: 2142 . Suy ra dãy số này không phải là cấp số nhân.


Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):(x1)2+(y+1)2+(z2)2=9 . Tọa độ tâm I và bán kính R của (S)  lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có tâm và bán kính mặt cầu là I(1;1;2), R=9=3 .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận